Nauczanie domowe.

Zdjęcie posta

Nauczanie domowe, zwane również homeschoolingiem, to forma edukacji, w której dzieci uczą się w domu pod kierunkiem rodziców lub opiekunów prawnych, zamiast uczęszczać do tradycyjnej szkoły.

W Polsce nauczanie domowe jest uregulowane przez specjalne przepisy prawne, które określają warunki i zasady jego realizacji. Poniżej przedstawiam podstawy prawne dotyczące nauczania domowego w Polsce.

 W Polsce prawo dotyczące nauczania domowego znajduje się głównie w ustawie o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy te regulują zasady organizacji i funkcjonowania systemu oświaty, w tym również nauczania domowego. Artykuł 18a tej ustawy stanowi podstawę prawną dla nauczania domowego.

 Zgodnie z art. 18a ustawy o systemie oświaty, nauczanie domowe jest dopuszczalne, jeśli istnieją przyczyny uzasadnione warunkami rodzinnymi, zdrowiem lub rozwojem dziecka. W praktyce oznacza to, że rodzice lub opiekunowie prawni muszą spełniać określone warunki, aby móc zdecydować się na nauczanie domowe dla swojego dziecka.

 Przede wszystkim rodzic lub opiekun prawny musi złożyć odpowiednie zgłoszenie do organu prowadzącego szkołę, czyli dyrektora szkoły w miejscu zamieszkania. W zgłoszeniu należy podać informacje o dziecku, planowanej formie nauczania, programie nauczania oraz osiagnięciach edukacyjnych, które mają być realizowane w trakcie nauczania domowego. Zgłoszenie powinno być złożone na piśmie przed rozpoczęciem nauczania domowego lub niezwłocznie po tym.

 Po złożeniu zgłoszenia, dyrektor szkoły ma obowiązek dokonać weryfikacji warunków uzasadniających nauczanie domowe. Może on zażądać dokumentów potwierdzających przyczyny uzasadniające taką formę nauki, na przykład zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub opinii specjalisty ds. edukacji w przypadku przyczyn wynikających z rozwoju dziecka.

 Jeżeli dyrektor szkoły uwzględni zgłoszenie i stwierdzi, że przyczyny uzasadniające nauczanie domowe istnieją, wydaje decyzję o zezwoleniu na nauczanie domowe. W takiej sytuacji rodzice lub opiekunowie prawni są zwolnieni z obowiązku przystąpienia dziecka do szkoły.

 Ważne jest podkreślić, że nauczanie domowe podlega nadzorowi organów oświatowych. Dyrektor szkoły, w której zgłoszenie zostało złożone, ma obowiązek monitorowania postępów edukacyjnych dziecka uczącego się w domu. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do regularnego raportowania o postępach w nauce, przedstawiania osiągnięć edukacyjnych oraz organizowania egzaminów kończących etap nauczania.

 Ponadto, zgodnie z przepisami, organ prowadzący szkołę ma prawo wezwać dziecko uczące się w domu do przystąpienia do egzaminów zewnętrznych, takich jak egzamin gimnazjalny czy egzamin maturalny. Jeżeli dziecko uzyska pozytywny wynik w tych egzaminach, organ prowadzący szkołę wydaje świadectwo ukończenia danego etapu nauczania.

 W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący szkołę, że przyczyny uzasadniające nauczanie domowe nie istnieją lub że nie są spełniane warunki związane z tą formą nauki, może on cofnąć decyzję o zezwoleniu na nauczanie domowe. W takiej sytuacji rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapewnić dziecku dostęp do systemu oświaty i zapisać je do szkoły.

 Warto również zauważyć, że nauczanie domowe nie jest dostępne dla wszystkich etapów edukacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczanie domowe jest dopuszczalne dla dzieci w wieku obowiązku szkolnego, czyli od 7. roku życia do zakończenia obowiązku szkolnego, czyli do ukończenia 18. roku życia.

 Prawo dotyczące nauczania domowego w Polsce ma na celu zapewnienie alternatywnego sposobu nauki dla dzieci, których okoliczności życiowe czy zdrowotne wymagają takiego rozwiązania. Przepisy te mają również na celu zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad procesem nauczania domowego oraz monitorowanie postępów edukacyjnych dziecka.

 Wnioski o zezwolenie na nauczanie domowe są rozpatrywane indywidualnie, uwzględniając specyficzne warunki rodziny i potrzeby dziecka. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na nauczanie domowe należy do organu prowadzącego szkołę, który bierze pod uwagę przyczyny uzasadniające taką formę nauki oraz spełnienie warunków określonych w przepisach.

 Nauczanie domowe w Polsce podlega nadzorowi organów oświatowych, co ma na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji i ochronę interesów dziecka. Przepisy prawne dotyczące nauczania domowego stanowią ramy regulujące tę formę nauki,

  •  Program nauczania:

 Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podejmują decyzję o nauczaniu domowym, są odpowiedzialni za opracowanie programu nauczania dla swojego dziecka. Program ten powinien obejmować wszystkie podstawowe dziedziny edukacyjne, takie jak język polski, matematyka, nauki przyrodnicze, język obcy itp. Program powinien być dostosowany do wieku i zdolności dziecka, a także uwzględniać standardy i cele edukacyjne określone w podstawie programowej dla danego etapu nauczania.

Materiały dydaktyczne: Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia nauki w domu. Mogą korzystać z podręczników, podręczników internetowych, materiałów multimedialnych, a także innych dostępnych zasobów edukacyjnych. Istnieje również możliwość korzystania z różnych programów edukacyjnych online lub zasobów oferowanych przez instytucje oświatowe.

  • Organizacja nauki: Rodzice lub opiekunowie prawni mają elastyczność w organizacji procesu nauki w domu. Mogą dostosować harmonogram zajęć do indywidualnych potrzeb i preferencji dziecka. Mogą również wybierać metody i techniki nauczania, które są najbardziej skuteczne dla danego dziecka. Ważne jest jednak, aby zapewnić systematyczność i konsekwencję w realizacji programu nauczania, aby umożliwić ciągły postęp w nauce.
  • Rozwój społeczny i kontakt z rówieśnikami: Jednym z wyzwań związanych z nauczaniem domowym jest zapewnienie dziecku odpowiednich możliwości rozwoju społecznego i kontaktu z rówieśnikami. Dlatego ważne jest, aby rodzice lub opiekunowie prawni szukali różnych sposobów, aby zapewnić dziecku okazje do interakcji z innymi dziećmi i uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych, takich jak zajęcia sportowe, kulturalne czy społeczne. Istnieją również organizacje i grupy wsparcia dla rodziców, którzy uczą dzieci w domu, gdzie można wymieniać doświadczenia i organizować spotkania dla dzieci.
  • Nadzór organów oświatowych: Organ prowadzący szkołę ma obowiązek monitorowania postępów edukacyjnych dziecka uczącego się w domu. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do regularnego raportowania o postępach w nauce, przedstawiania osiągnięć.Nadzór organów oświatowych (w Polsce są to organy samorządowe) obejmuje również możliwość przeprowadzania kontroli i wizytacji w miejscu nauki. Organ prowadzący szkołę ma prawo przeprowadzić inspekcję, aby sprawdzić, czy nauczanie domowe odbywa się zgodnie z przepisami i czy dziecko osiąga odpowiednie postępy edukacyjne.
  • W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący szkołę, że przyczyny uzasadniające nauczanie domowe nie istnieją lub że nie są spełnione warunki związane z tą formą nauki, może on cofnąć decyzję o zezwoleniu na nauczanie domowe. W takiej sytuacji rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapewnić dziecku dostęp do systemu oświaty i zapisać je do szkoły.

 

Należy pamiętać, że nauczanie domowe jest formą edukacji wyjątkową i wymaga zaangażowania, determinacji i odpowiedzialności ze strony rodziców lub opiekunów prawnych. Powinni oni być odpowiedzialni za zapewnienie kompleksowej edukacji swojemu dziecku, w tym opracowanie programu nauczania, dostarczenie odpowiednich materiałów dydaktycznych, monitorowanie postępów i stwarzanie odpowiednich warunków nauki.

 

W Polsce nauczanie domowe nie jest powszechnie stosowaną formą edukacji, ale istnieje grupa rodziców, która decyduje się na tę opcję z różnych przyczyn, takich jak specyficzne potrzeby zdrowotne dziecka, trudności w adaptacji w tradycyjnym systemie szkolnym, czy preferencje dotyczące indywidualizacji procesu nauki.

 

Podsumowując, nauczanie domowe w Polsce jest uregulowane przez przepisy prawa oświatowego. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą podjąć decyzję o nauczaniu domowym, muszą spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie zgłoszenie do organu prowadzącego szkołę. Przepisy te mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków i nadzoru dla dzieci uczących się w domu, aby zapewnić im dostęp do edukacji na wysokim poziomie i umożliwić im rozwój intelektualny i społeczny.

 

Literatura:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

https://mojaedukacjadomowa.pl/jak-planowac-nauke-w-edukacji-domowej-ed/

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

https://www.pozytywy.pl/minusy-edukacji-domowej-5-najwiekszych/

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.)
Komentarze (0)