Wakacje.

Zdjęcie posta

"Lato, lato, lato czeka"

 „Vacatio” z łaciny jednym ze znaczeń jest uwolnienie, oswobodzenie.

 Natura i pory roku definiowały organizacje życia ludzkiego a i roku szkolnego.

 Uczniowie musieli wracać do domów by pracować przy zbiorach.

Czas wakacji lipiec i sierpień wprowadzono za czasów panowania Karola Wielkiego.

Warto zaznaczyć ,że w tamtych czasach wakacje dotyczyły młodzieży męskiej z rodzin szlacheckich.

Wakacje szkolne w Polsce istnieją od długiego czasu i mają swoje korzenie w tradycjach oświatowych. Dokładna historia wakacji szkolnych w Polsce jest jednak trudna do określenia, ponieważ zmieniały się one przez wieki w zależności od różnych czynników społecznych, politycznych i edukacyjnych.

 W XIX wieku, kiedy Polska była pod zaborami, nie istniał jednolity system edukacji i terminy wakacji różniły się w zależności od zaborcy, który sprawował władzę nad danym obszarem. Na ogół jednak, uczniowie mieli krótkie przerwy w trakcie roku szkolnego, takie jak ferie zimowe, Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc.

 W 1921 roku wprowadzono tzw. reformę jędrzejewiczowską, która m.in. wprowadziła letnie wakacje szkolne dla uczniów. Termin letnich wakacji był jednak różny w poszczególnych częściach kraju i zależał od lokalnych decyzji szkół i władz oświatowych.

 Po II wojnie światowej, wakacje szkolne w Polsce były ustalane przez Ministerstwo Oświaty i Kultury. Od lat 50. XX wieku terminy wakacji szkolnych były bardziej ujednolicone w całym kraju i obejmowały przede wszystkim okres letni. Zazwyczaj rozpoczynały się pod koniec czerwca lub na początku lipca i trwały około dwóch miesięcy, kończąc się pod koniec sierpnia lub na początku września.

 Podstawą prawną wakacji w Polsce jest ustawa o systemie oświaty. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w tej kwestii jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.).

 Wakacje szkolne są uregulowane w rozdziale 5 tej ustawy, zatytułowanym "Czas wolny od zajęć dydaktycznych". Zgodnie z tymi przepisami, Minister Edukacji Narodowej określa, na podstawie opinii Rady do spraw Oświaty, terminy rozpoczęcia i zakończenia wakacji szkolnych oraz ferii.

 Terminy wakacji szkolnych i ferii są ogłaszane co najmniej rok przed ich rozpoczęciem, aby umożliwić rodzicom, uczniom i nauczycielom odpowiednie planowanie. Minister Edukacji Narodowej bierze przy tym pod uwagę potrzeby związane z organizacją roku szkolnego, uwzględniając zarówno cele dydaktyczne, jak i potrzeby wypoczynku uczniów.

Ponadto, w przypadku istnienia pilnych okoliczności, np. wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych sytuacji wymagających zmiany terminów wakacji, Minister Edukacji Narodowej ma prawo dokonać odpowiednich zmian w terminach wakacji i ferii.

 Warto zaznaczyć, że choć ustawa o systemie oświaty stanowi podstawę prawną wakacji w Polsce, to precyzyjne terminy wakacji i ferii są określane corocznie na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej.

 Literatura:

https://kulturalnemedia.pl/lifestyle/wakacje-kto-jak-gdzie-historia-urlopu/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_w_Polsce#Bibliografia

https://pl.wiktionary.org/wiki/vacatio

Ludwik Jerzy Kern tekst "Lato lato",

Komentarze (0)