Podstawa prawna działania szkół w Polsce

Zdjęcie posta

Warto wiedzieć, jaka jest podstawa prawna funkcjonowania szkół w Polsce.

Podstawa prawna funkcjonowania szkół w Polsce jest określona w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, z późn. zm.), a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Szkoła, jako instytucja, kształtuje i wychowuje dzieci i młodzież, realizuje program nauczania, który jest oparty na podstawie programowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. 2020 poz. 1701).

Szkoła ma również wspierać rodziców w procesie wychowawczym, co wynika z art. 43 ust. 1 Prawa oświatowego, który stanowi, że "rodzice mają prawo do współdecydowania o sprawach szkoły oraz do współdziałania z nauczycielami i organami szkoły w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży".

Dlatego jest tak ważna współpraca: rodziców, uczniów i grona pedagogicznego w szkole. Ustawa o Prawie oświatowym reguluje również działanie organów szkolnych, takich jak dyrektor szkoły (art. 64), rada pedagogiczna (art. 66), samorząd uczniowski (art. 68), rada rodziców (art. 69) oraz rada szkoły (art. 70).

Wszystkie te organy odgrywają istotną rolę w organizacji i funkcjonowaniu szkoły, a ich współpraca jest kluczowa dla zapewnienia skutecznego i harmonijnego procesu edukacyjnego. Wspólnie podejmują decyzje dotyczące programów, organizacji pracy szkoły, a także spraw związanych z życiem uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzięki temu, szkoła może spełniać swoją podstawową misję, czyli kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.


 

Komentarze (0)