Rola szkoły i miejsce rodziców w edukacji

Zdjęcie posta

W tym artykule omówimy badania naukowe które rzucają światło na kluczowe aspekty współpracy rodziców i szkoły.

W ostatnich latach naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie współpracy między szkołą a rodzicami w procesie edukacyjnym dzieci. Badania wskazują, że ścisłe powiązanie między edukacją domową a szkolną przyczynia się do poprawy wyników uczniów, zwiększenia ich motywacji do nauki oraz lepszego rozwoju emocjonalnego i społecznego. 

Rola szkoły w edukacji

Szkoła jest instytucją, która w dużym stopniu odpowiada za kształcenie i wychowywanie dzieci oraz młodzieży. W badaniach przeprowadzonych przez Hattie (2009) dowiedziono, że jakość nauczania ma istotny wpływ na osiągnięcia uczniów. Wśród czynników wpływających na efektywność edukacji Hattie wymienia m.in. jasno określone cele nauczania, nauczycieli angażujących uczniów w proces edukacyjny oraz stosowanie różnorodnych metod nauczania.

Miejsce rodziców w edukacji

Badania prowadzone przez Epstein (2011) pokazały, że rodzice odgrywają kluczową rolę w edukacji swoich dzieci. Zaangażowanie rodziców, takie jak rozmowy o szkole, wspólna nauka czy uczestnictwo w życiu szkolnym, ma pozytywny wpływ na rozwój uczniów. Jeynes (2005) zauważa, że uczniowie, których rodzice są zaangażowani w ich edukację, mają wyższe wyniki w nauce, są bardziej zmotywowani do nauki i mają lepsze relacje z nauczycielami.

Współpraca szkoły z rodzicami

Współpraca między szkołą a rodzicami jest kluczowa dla skuteczności procesu edukacyjnego. Badania Bronfenbrennera (1979) wskazują na istotność środowiska społecznego, w którym uczniowie się rozwijają, a rodzice i nauczyciele są integralnymi częściami tego środowiska. Z kolei Henderson i Mapp (2002) dowiedli, że uczniowie osiągają lepsze wyniki, gdy szkoły i rodzice współpracują w celu wspierania ich edukacji

Co nauka sugeruje jako dobre praktyki w zakresie współpracy rodziców i szkoły?

  • Organizowanie spotkań rodziców z nauczycielami oraz regularne informowanie o postępach i potrzebach ucznia (Deslandes i Bertrand, 2005);
  • Zapewnienie rodzicom dostępu do materiałów edukacyjnych oraz organizowanie warsztatów, które pomogą im lepiej wspierać dzieci w nauce (Harris i Goodall, 2007);
  • Zachęcanie rodziców do zaangażowania się w życie szkoły poprzez udział w radzie rodziców, wolontariacie czy organizacji imprez szkolnych (Epstein, 2011);
  • Wspieranie komunikacji między szkołą a rodzicami, np. za pomocą portali internetowych, newsletterów czy mediów społecznościowych (Mapp i Kuttner, 2013).

Badania naukowe wskazują na istotną rolę szkoły i rodziców w edukacji dzieci oraz na potrzebę ścisłej współpracy między tymi podmiotami. Uczniowie osiągają lepsze wyniki, gdy nauczyciele i rodzice wspólnie pracują nad ich rozwojem edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym. Współpraca ta może przybierać różne formy, takie jak regularne spotkania, udostępnianie materiałów czy angażowanie rodziców w życie szkolne. Współpracując ze sobą, szkoły i rodzice mogą stworzyć środowisko, które sprzyja osiągnięciom uczniów i ich długoterminowemu sukcesowi.

 

Materiał został przygotowany w oparciu o następujące pozycje akademickie:

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge.

Epstein, J. L. (2011). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Boulder, CO: Westview Press.

Jeynes, W. H. (2005). A Meta-Analysis of the Relation of Parental Involvement to Urban Elementary School Student Academic Achievement. Urban Education, 40(3), 237-269.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement. Austin, TX: National Center for Family and Community Connections with Schools.

Deslandes, R., & Bertrand, R. (2005). Motivation of Parent Involvement in Secondary-Level Schooling. The Journal of Educational Research, 98(3), 164-175.

Harris, A., & Goodall, J. (2007). Engaging Parents in Raising Achievement: Do Parents Know They Matter? Warwick: Department for Children, Schools, and Families, University of Warwick.

Mapp, K. L., & Kuttner, P. J. (2013). Partners in Education: A Dual Capacity-Building Framework for Family-School Partnerships. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory.

 


 

Komentarze (0)