POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SZ jak SZkoła
W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników Serwisu SZ jak SZkoła, opracowaliśmy Politykę Prywatności, która ma zapobiec przetwarzaniu powierzonych Nam przez Użytkowników – w ramach korzystania z Serwisu – Danych Osobowych przez osoby nieuprawnione. Polityka Prywatności stanowi zatem dokument określający zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, za pośrednictwem którego informujemy Użytkowników m.in. o tym jakie Dane Osobowe są przez Nas gromadzone i w jaki sposób są one następnie przetwarzane.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem danych osobowych jest Neweconomy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000738818, NIP 5252755410, REGON 380661052 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z Nami za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@sz.pl.
II. DANE OSOBOWE PODLEGAJĄCE GROMADZENIU I PRZETWARZANIU.
W związku z korzystaniem z Serwisu SZ jak SZkoła gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe, które Użytkownik przekazuje Nam dobrowolnie, na skutek m.in. wypełniania formularzy, tworzenia Zbiórek, wspierania Zbiórek, a także prowadzenia wszelkiego rodzaju korespondencji. Ponadto, wykorzystujemy także pliki cookies oraz inne podobne technologie.
W szczególności gromadzimy i przetwarzamy takie Dane Osobowe jak:
 1. Twoje imię i nazwisko;
 2. Twój adres e-mail;
 3. dane Twojego konta bankowego przeznaczonego do przekazywania Wsparcia w ramach Zbiórki;
 4. Twój adres zamieszkania;
 5. Twój adres korespondencyjny;
 6. Twój numer telefonu.
Ponadto, gromadzimy i przetwarzamy takie informacje, jak:
 1. rodzaje treści, które wyświetlasz podczas korzystania z Serwisu;
 2. rodzaje treści, na które reagujesz podczas korzystania z Serwisu;
 3. funkcje, z których korzystasz podczas korzystania z Serwisu;
 4. działania, jakie podejmujesz podczas korzystania z Serwisu;
 5. osoby lub konta, z którymi wchodzisz w interakcje podczas korzystania z Serwisu;
 6. terminy, częstotliwość i czas trwania Twoich aktywności podczas korzystania z Serwisu.
Dodatkowo przetwarzamy także dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu oraz tzw. dane eksploatacyjne związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, w skład których wchodzą m.in.:
 1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej;
 2. informacje o systemie teleinformatycznym, z którego korzystasz;
 3. informacje o skorzystaniu przez Ciebie z Naszych usług;
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z Serwisu.
III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:
 1. Świadczenie Usług. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto dane te są konieczne celem prawidłowej realizacji przez Nas Usług wynikających z powyższej Umowy, a mianowicie:
  • 1) umożliwienia Ci zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika;
  • 2) umożliwienia Ci zamieszczania Materiałów Użytkownika w Serwisie;
  • 3) umożliwienia Ci zakładania Zbiórek;
  • 4) umożliwienia Ci przekazywania Wsparcia na rzecz Projektów;
  • 5) umożliwienia Ci wysyłania wiadomości innym Użytkownikom;
  • 6) umożliwienia Ci komentowania;
  • 7) zapewnienia Ci dostępu do Materiałów umieszczonych przez Nas w Serwisie;
  • 8) zapewnienia Ci dostępu do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 2. Kontakt. Podane przez Ciebie dane umożliwiają Nam kontakt z Tobą, w szczególności w sytuacji gdy:
  • 1) skierowałeś do Nas zgłoszenie;
  • 2) skierowałeś do Nas prośbę o kontakt;
  • 3) złożyłeś reklamacje;
  • 4) skierowałeś do Nas zapytanie lub wątpliwość związane ze Usługami, które świadczymy;
  • 5) nastąpiły zmiany w Regulaminie, o których chcemy Cię poinformować.
 3. Bezpieczeństwo. Podane przez Ciebie dane służą Nam do szybkiego i sprawnego wykrywania i zapobiegania oszustwomoraz innym naruszeniom prawa lub Regulaminu poprzez m.in. szczegółowe weryfikowanie Kont Użytkowników, a także bieżące monitorowanie i badanie podejrzanej aktywności w ramach Serwisu.
 4. Marketing. Dane, które Nam udostępniasz pozwalają na spersonalizowanie powiadomień, sugestii, reklam i innych sponsorowanych treści, które zostaną do Ciebie skierowane i wyświetlone w ramach Serwisu lub poza nim.
 5. Rozwój. Udostępnione przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu, tak aby nieustannie ulepszać i dostosowywać go do potrzeb i zachowań Użytkowników.
 6. Obowiązki Prawne. Twoje dane są przez Nas wykorzystywane w celu realizacji ciążących na Nas obowiązków prawnych, tj. takich, które wprost wynikają przepisów prawa, np. podatkowego lub rachunkowego.
 7. Roszczenia. Dane, które Nam udostępniasz będą wykorzystywane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z zawartą Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Archiwizacja i statystyka. Podane przez Ciebie dane służą Nam w celach archiwalnych i statystycznych.
IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane Osobowe Użytkowników są przez Nas przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w tym w szczególności na podstawie jego następujących artykułów:
 • 1) art. 6 ust. 1 lit a, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Art. 6 ust. 1 lit. a stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Świadczenie Usług, Kontakt, Bezpieczeństwo, Marketing, Rozwój, Obowiązki Prawne, Roszczenia i Archiwizacja i statystyka.
 • 2) art. 6 ust. 1 lit b, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której danedotyczą, przed zawarciem umowy. Art. 6 ust. 1 lit b stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Świadczenie Usług, Kontakt, Bezpieczeństwo, Rozwój.
 • 3) art. 6 ust. 1 lit c, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Art. 6 ust. 1 lit c stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu oznaczonym jako Obowiązki Prawne.
 • 4) art. 6 ust. 1 lit f, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Art. 6 ust. 1 lit f stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Kontakt, Marketing, Rozwój, Bezpieczeństwo, Roszczenia i Archiwizacja i statystyka.
V. PLIKI COOKIES.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania z Serwisu wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem (np. przeglądarka internetowa), a następnie – podczas Twoich kolejnych wizyt w Serwisie - są wysyłane z powrotem do Serwisu. Oznacza to, że pliki te:
 • 1) są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • 2) umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu;
 • 3) nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Ciasteczka wykorzystywane są w celach opisanych powyżej, w tym w szczególności w celu zapamiętywania Twojej sesji, udostępniania innych funkcji Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych. Często zdarza się, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się z Serwisem, nie mniej jednak w każdej chwili możesz to zmienić. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej).
VI. PODMIOTY, KTÓRYM ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE.
Twoja dane mogą zostać przez Nas udostępnione innym podmiotom, zwanym odbiorcami. Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się daneosobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Odbiorcami, którym udostępniamy Twoje Dane Osobowe są:
 • 1) podwykonawcy, tj. podmioty, z którymi współpracujemy w ramach lub w związku ze świadczonymi przez Nas Usługami; w ich skład wchodzą w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi związane z obsługą płatności, usługi wspierające komunikację z Użytkownikami, usługi reklamowe, usługi analityczne, usługi IT, a także usługi księgowe;
 • 2) Twórcy Projektów, którzy założyli wspartą przez Ciebie Zbiórkę;
 • 3) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organy ścigania i inne instytucje.
VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzamy najpóźniej do chwili wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
VIII. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH.
Dane, które przetwarzamy mogą być przekazywane do krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z tymi obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Do krajów tych należą przede wszystkim Stany Zjednoczone. Przekazywanie Twoich danych osobowych do USA następuje zatem w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno My, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
IX. UPRAWNIENIA.
W odniesieniu do przetwarzania Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci uprawnienie do:
 • 1) dostępu do Twoich Danych Osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
 • 2) sprostowania Twoich Danych Osobowych;
 • 3) usunięcia Twoich Danych Osobowych;
 • 4) ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
 • 5) przeniesienia Twoich Danych Osobowych do innego administratora.
Ponadto, w dowolnym momencie przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • 1) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach, w tym profilowania;
 • 2) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli w Twojej ocenie udostępnione przez Ciebie dane są przetwarzane przez Nas w sposób niezgodny z prawem, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.