REGULAMIN SERWISU SZ jak SZkoła
SZ jak SZkoła to platforma umożliwiająca Użytkownikom przedstawianie projektów kulturalnych, naukowych lub sportowych związanych przedmiotowo lub podmiotowo z działalnością i funkcjonowaniem szkół w całej Polsce, ukierunkowanych na wsparcie tychże szkół, a także wsparcie dzieci i młodzieży do nich uczęszczających celem pozyskania środków finansowych na ich realizację.
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu internetowego funkcjonującego pod adresem www.sz.pl (zwanego dalej jako "Serwis") oraz zasady świadczenia i korzystania z usług tego Serwisu (zwanego dalej jako "Regulamin").
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Użytkownik zaznaczając podczas Rejestracji w Serwisie opcję „Akceptuję regulamin” oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.
§ 2 Definicje
 1. Aplikacja – aplikacja mobilna na urządzenia przenośne, za pośrednictwem której można korzystać z Serwisu.
 2. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, a także w innych przeznaczonych do tego miejscach Serwisu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 3. Darowizna – środki pieniężne przekazywane dobrowolnie przez Wspierającego na rzecz Operatora celem rozwijania Serwisu.
 4. Konto Użytkownika – wydzielona po zarejestrowaniu przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, a także umożliwiająca przekazanie Wsparcia na rzecz danego Twórcy Projektu.
 5. Login - adres e-mail wprowadzony przez Użytkownika w Serwisie na etapie Rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 6. Materiały - wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora.
 7. Materiały Użytkownika - wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, opinie, sugestie, pliki audio i wideo oraz inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na zapisy niniejszego Regulaminu.
 8. Operator – podmiot będący właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Operatorem jest Neweconomy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000738818, NIP 5252755410, REGON 380661052 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł.
 9. Operator Płatności - podmiot odpowiedzialny za świadczenie usług płatniczych w ramach Serwisu, umożliwiający dokonywanie płatności między Wspierającym a Twórcą Projektu oraz między Wspierającym a Operatorem. Operatorem Płatności jest ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000005459, NIP 6340135475, REGON 271514909 o kapitale zakładowym w wysokości 130.100.000,00 zł zapłaconym w całości.
 10. Projekt - wszelkiego rodzaju pomysły, propozycje, plany lub zamiary o charakterze m.in. kulturalnym, naukowym lub sportowym związanym przedmiotowo lub podmiotowo z działalnością i funkcjonowaniem szkół w całej Polsce zamieszczone przez Twórcę Projektu w Serwisie celem pozyskania środków finansowych na ich realizację.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 12. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu danych, w tym Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu skutkująca utworzeniem Konta Użytkownika.
 13. Serwis - portal internetowy dostępny na stronie www.sz.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, do którego prawa przysługują Operatorowi.
 14. Twórca Projektu – Użytkownik, który posiada konto Użytkownika i który założył Zbiórkę celem pozyskania od pozostałych Użytkowników środków na realizację swojego Projektu.
 15. Wsparcie - środki pieniężne przekazywane w ramach Zbiórki przez Wspierającego na rzecz Twórcy Projektu, przeznaczone na realizację Projektu.
 16. Wspierający - Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika i dobrowolnie przeznacza środki finansowe na realizację Projektów innych Użytkowników.
 17. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 18. Usługi - wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 19. Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 20. Zbiórka - ogłaszana w Serwisie przez Twórcę Projektu akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego Projektu.
§ 3 Warunki korzystania z Serwisu
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie spełnienie następujących warunków:
  • 1) połączenie z siecią Internet,
  • 2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  • 3) korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL;
  • 4) w przypadku Użytkowników dokonujących Rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Materiały Użytkownika są jawne i mogą być podane do publicznej wiadomości w ramach Serwisu, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora jego wizerunku, wysokości otrzymanego Wsparcia, wysokości przekazanego Wsparcia oraz informacji na temat Projektu w materiałach promocyjnych i marketingowych.
§ 4 Rodzaje usług świadczonych przez Operatora
 1. Operator umożliwia Użytkownikom, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
  • 1) dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Operatora,
  • 2) dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników,
  • 3) zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie,
  • 4) zakładanie Zbiórek;
  • 5) przekazywanie Wsparcia na rzecz Projektów,
  • 6) otrzymywanie newslettera.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.
§ 5 Autorskie prawa majątkowe i osobiste
 1. Serwis zawiera dobra będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. Z chwilą zamieszczenia w ramach Materiałów Użytkownika materiałów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (licencja) na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Twórcy Projektu - poprzez publiczne udostępnianie ww. Materiałów w Serwisie, a także poza nim w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Prawa autorskie do Serwisu i znajdujących się w nim informacji, Materiałów i znaków towarowych należą do Operatora.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie Materiałów i Materiałów Użytkownika wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzanie Materiałami i Materiałami Użytkownika wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub uprawnionego Użytkownika.
 5. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią lub innego Użytkownika jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Operatora z tytułu naruszenia praw tej osoby w wyniku działania Użytkownika, w tym praw własności intelektualnej do zamieszczonych w Serwisie Materiałów Użytkownika, Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Operatora przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce Operatora lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Operatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Operatorowi, a także zobowiązuje się zrekompensować Operatorowi wszelkie koszty, jakie Operator poniesie, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty, jakie będzie zobowiązany zapłacić Osobie Trzeciej lub innemu Użytkownikowi w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie przedmiotu prawa własności intelektualnej bądź prawa autorskiego - na podstawie wyroku sądowego lub ugody stron postępowania sądowego zawartej z udziałem tego Użytkownika.
 6. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa osobiste związane z Materiałami Użytkownika. Użytkownik zachowuje również prawo do wykorzystania, powielania i dystrybucji Materiałów Użytkownika we własnym zakresie.
 7. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że posiada niezbędne prawa do takiego posłużenia się tymi treściami, w tym udzielenia Operatorowi licencji, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik oświadcza, że posłużenie się przez niego treściami w ramach Serwisu, w tym udzielenie licencji, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 8. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku posługiwania się jakimikolwiek wizerunkami osób trzecich w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem uzyskał stosowne zgody tych osób na takie rozporządzanie ich wizerunkiem, a także poinformował je o umieszczeniu ich wizerunków w Serwisie przed dokonaniem takiego umieszczenia.
 9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią lub innego Użytkownika z roszczeniami dotyczącymi treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu do tych treści do czasu wyjaśnienia sprawy.
 10. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.
§ 6 Rejestracja
 1. Z Serwisu mogą korzystać zarówno Użytkownicy nieposiadający Konta Użytkownika, jak i Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji i utworzyli Konto Użytkownika. Rejestracji dokonuje się samodzielnie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 3. Rejestracja oraz założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym z Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.
 4. W formularzu rejestracyjnym, w przypadku osoby fizycznej należy podać następujące dane:
  • 1) imię i nazwisko,
  • 2) adres e-mail,
  • 3) hasło.
 5. Formularz rejestracyjny zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia Rejestracji oraz założenia Konta Użytkownika. Brak uzupełnienia pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Użytkownika oraz odmową świadczenia Usług.
 6. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywujący Konto. W celu dokończenia Rejestracji, należy potwierdzić Rejestrację, klikając w link, znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.
 7. Wskazany przez Użytkownika własny adres e-mail stanowi login do Serwisu.
 8. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, nie może podawać Danych Osobowych innych Użytkowników lub Osób Trzecich oraz wizerunku Osób Trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
 9. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć Konto Użytkownika w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 10. Pracownicy Serwisu każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas Rejestracji Dane Osobowe. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Użytkownik nie może udostępniać danych, pozwalających na logowanie się w Serwisie innym Użytkownikom lub osobom trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub osobę trzecią danych, pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora.
 12. Użytkownik zakładając Konto Użytkownika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora podanych Danych Osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie (Zawarcie Umowy stanowi podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych).
 13. Po założeniu Konta Użytkownika, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu. Operator może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.
 14. Z chwilą skutecznego założenia Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w przepisach prawa, a także w niniejszym Regulaminie.
 15. W ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu Operator może przeprowadzać czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją Użytkownika, a także stosować inne środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy skuteczne i zgodne z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zweryfikowanie Użytkownika będzie w ocenie Operatora niemożliwe lub utrudnione – Operator odmówi zawarcia Umowy lub rozwiąże już istniejącą.
§ 7 Działania niedozwolone
 1. W ramach Serwisu niedozwolone jest:
  • 1) korzystanie z Serwisu w sposób naruszający, bądź mogący prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz Regulaminu,
  • 2) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkownika lub Osób Trzecich, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,
  • 3) zamieszczanie treści, które mogą zostać uznane za upokarzające, obrażające, poniżające, wulgarne, erotyczne oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, lub jakichkolwiek innych treści, które mogą wprowadzać Użytkowników w błąd, np. co przedmiotu Zbiórki;
  • 4) umieszczanie Materiałów Użytkownika, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,
  • 5) wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),
  • 6) naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Operatorowi, Użytkownikom lub Osobom Trzecim lub publikowanie jakichkolwiek treści, które mogą takie prawa naruszać,
  • 7) podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,
  • 8) zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa,
  • 9) kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora,
  • 10) automatyczne pobieranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów,
  • 11) publikowanie jakichkolwiek treści czy prowadzenie za pośrednictwem Serwisu działalności związanej z paramedycyną (w szczególności treści odnoszącej się do medycyny przez osoby nie mające do tego odpowiednich, wymaganych prawem kwalifikacji), czy szeroko rozumianą ochroną zdrowia.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli zawartości każdego Konta Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§ 8 Zbiórka
 1. Serwis pozwala Twórcom Projektów na pozyskiwanie od Wspierających środków finansowych na realizację Projektów.
 2. Twórca Projektu w celu wystawienia swojego Projektu w Serwisie oraz pozyskania środków finansowych na jego realizację zakłada Zbiórkę.
 3. Przy zakładaniu Zbiórki Twórca Projektu:
  • 1) wskazuje tytuł Zbiórki;
  • 2) określa potrzebną kwotę na realizację Projektu (opcjonalnie);
  • 3) oznacza Zbiórkę jako terminową lub bezterminową;
  • 4) dodaje zdjęcie lub wideo (opcjonalnie, przy czym w razie niedodania zdjęcia lub wideo zostanie użyte zdjęcie domyślne);
  • 5) opisuje Zbiórkę;
  • 6) zezwala lub nie zezwala na wpłaty jednorazowe i określa kwoty Wsparcia;
  • 7) zezwala lub nie zezwala na wpłaty cykliczne i określa kwoty Wsparcia;
  • 8) określa link do Zbiórki;
  • 9) oznacza lub nie oznacza Zbiórki jako Zbiórki publicznej;
  • 10) wyraża lub nie wyraża zgody na pokazywanie listy wpłacających;
  • 11) wyraża lub nie wyraża zgody na publiczne pokazywanie potrzebnej kwoty na realizację Projektu;
  • 12) wskazuje szkołę powiązaną z Projektem;
  • 13) wskazuje, czy posiada pisemną zgodę dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 12 na przypisanie jej do Zbiórki (opcjonalnie), wzór zgody dyrektora szkoły stanowi Załącznik nr 1.
  • 14) podaje swój numer telefonu w celu poddania go weryfikacji przez Operatora;
  • 15) wskazuje numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane Wsparcie;
  • 16) dokonuje przelewu weryfikacyjnego na kwotę w wysokości 1 zł.
 4. Twórca Projektu zobowiązany jest do umieszczenia w opisie Zbiórki wszystkich niezbędnych informacji związanych z Projektem, tak aby zarówno Operator jak i Wspierający miał możliwość jej zweryfikowania pod względem wiarygodności oraz zasadności.
 5. Zbiórka nie może dotyczyć treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób lub w inny sposób prawem zakazanych.
 6. Twórca Projektu może samodzielnie określić poziomy Wsparcia dla swojego Projektu wskazując stałe kwoty i/lub pozostawić swobodę w tym zakresie Wspierającemu.
 7. Zezwolenie na wpłaty jednorazowe, o których mowa w ust. 3 pkt 6 ogranicza możliwość przekazania przez Wspierającego Wsparcia do jednorazowych kwot w wysokości ustalonej na podstawie ust. 6, płatnych nieregularnie, według woli Wspierającego.
 8. Zezwolenie na wpłaty cykliczne, o których mowa w ust. 3 pkt 7 umożliwia Wspierającemu przekazywanie Wsparcia w stałej wysokości ustalonej na podstawie ust. 6, w sposób regularny.
 9. Twórca Projektu, w ramach jednej Zbiórki może zezwolić jednocześnie zarówno na wpłaty jednorazowe, jak i wpłaty cykliczne.
 10. Operator na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w ust. 5 oraz z powodu błędnej weryfikacji, o której mowa w ust. 3 pkt 16 zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Zbiórki, bez konieczności uzasadnienia decyzji podjętej w tym zakresie.
 11. Operator, po zaakceptowaniu Zbiórki jest uprawniony do jej odwołania, zawieszenia lub przerwania w każdym czasie według własnego uznania, w szczególności w razie wykrycia naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza jego § 8 ust. 5.
 12. W razie zawieszenia Zbiórki i następnie jej wznowienia, okres trwania Zbiórki zostanie przedłużony o okres, w którym była ona zawieszona.
 13. Twórca Projektu w czasie trwania Zbiórki jest uprawniony do edytowania informacji, o których mowa w ust. 3. Po wprowadzeniu, i zapisaniu zmian, Zbiórka ulega zawieszeniu do czasu jej ponownej akceptacji przez Operatora.
 14. Twórca Projektu w czasie trwania Zbiórki jest uprawniony do jej zakończenia.
§ 9 Wsparcie
 1. Wspierający może przekazać Wsparcie w ramach jednej lub większej ilości Zbiórek. W zamian za przekazane Wsparcie Wspierający otrzymuje wirtualne podziękowanie.
 2. Wsparcie przekazane przez Wspierającego jest wpłacane bezpośrednio na numer rachunku bankowego należącego do Twórcy Projektu. Numer rachunku bankowego Twórcy Projektu jest poddany szczegółowej weryfikacji przez Operatora na etapie zakładania Zbiórki.
 3. Operator, na żadnym etapie Zbiórki nie gromadzi i nie staje się właścicielem środków finansowych wpłacanych przez Wspierającego, poza wypadkiem o którym mowa w § 10.
 4. Twórca Projektu może sam wpłacać środki finansowe na swój Projekt.
 5. Minimalny poziom Wsparcia to kwota 1 zł, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6.
 6. Wspierający może przekazać Twórcy Projektu Wsparcie poprzez:
  • 1) jednorazowe pobranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej lub przelewem kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia, ustalonej na podstawie § 8 ust. 6 lub
  • 2) comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia, ustalonej na podstawie § 8 ust. 6 (obciążenie karty płatniczej).
 7. Wspierający samodzielnie decyduje, za pośrednictwem którego z rodzajów Wsparcia będzie przekazywał środki na rzecz Twórcy Projektu.
 8. Wsparcie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 może być wpłacane przez Wspierającego wielokrotnie w okresie od dnia założenia Zbiórki do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Twórcę Projektu jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych lub bezterminowo.
 9. Wsparcie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 jest przekazywane w sposób automatyczny, w okresie uzależnionym od woli Wspierającego, tj. od dnia jego aktywowania do dnia jego dezaktywowania przez Wspierającego.
 10. Po kliknięciu w ikonę wybranego rodzaju Wsparcia, Wspierający dokonuje wyboru kwoty Wsparcia poprzez wybór właściwej ikony widocznej w Serwisie, przedstawiającej kwotę w wysokości zasugerowanej przez Twórcę Projektu bądź też przedstawiającej formułę "Inna kwota", umożliwiającej Wspierającemu przekazanie na rzecz Twórcy Projektu innej, dowolnej kwoty. Po dokonaniu wyboru, o którym mowa powyżej Wspierający przekazuje na rzecz Twórcy Projektu Wsparcie za pośrednictwem wybranej metody płatności.
 11. Wspierający może przekazać Twórcy Projektu Wsparcie publicznie lub anonimowo.
 12. Stan zgromadzonych środków finansowych jest stale widoczny i uaktualniany, w miarę możliwości technicznych, w czasie rzeczywistym.
 13. Zgromadzone Wsparcie jest przekazywane przez Operatora Płatności na rachunek bankowy Twórcy Projektu raz dziennie.
 14. Twórca Projektu jest uprawniony do rozporządzania otrzymanym Wsparciem w każdym czasie. Operator nie kontroluje sposobu i częstotliwości rozporządzania otrzymanym Wsparciem przez Twórcę Projektu, w tym nie weryfikuje celu, na jaki ostatecznie zostanie ono przeznaczone, czego Wspierający jest świadomy i co w pełni akceptuje.
 15. Wspierający, poza wypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu Zbiórki nie może dochodzić zwrotu Wsparcia, które faktycznie zostało już przekazane na rachunek bankowy Twórcy Projektu, o którym mowa w ust. 2.
 16. W razie zebrania całej potrzebnej kwoty przed terminem określonym przez Twórcę Projektu – w przypadku Zbiórki terminowej - Zbiórka trwa nadal, aż do upływu tego terminu. W przypadku Zbiórki bezterminowej, Zbiórka po zebraniu całej potrzebnej kwoty zostaje zakończona.
 17. W razie upływu czasu trwania Zbiórki terminowej i niezgromadzenia środków finansowych na realizację Projektu, Twórca Projektu może wystąpić do Operatora z pisemnym wnioskiem o przedłużenie czasu jej trwania o kolejny okres. Wniosek składa się na adres e-mail: kontakt@sz.pl. W razie niezgłoszenia wniosku, o którym mowa powyżej, Zbiórka zostanie zakończona. W tej sytuacji Twórca Projektu nie będzie uprawniony do ponownego założenia tej samej Zbiórki.
 18. W przypadku Zbiórki bezterminowej Operator jest uprawniony do jej zakończenia, jeżeli Twórca Projektu nie zgromadzi środków finansowych na realizację Projektu przez okres trzech lat od dnia jej założenia.
 19. Przekazywanie Wsparcia odbywa się za pośrednictwem Operatora Płatności. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z regulaminem Operatora Płatności i go akceptuje.
 20. Wsparcie otrzymane przez Twórcę Projektu w ramach Serwisu nie może zostać przeznaczone na finansowanie działalności przestępczej oraz jakiejkolwiek innej działalności niezgodnej z przepisami prawa.
 21. Operator informuje, że Wspierający, przed przekazaniem Wsparcia danemu Twórcy Pojektu winien być świadomy ryzyka, że Twórca Projektu może na skutek zawinionego lub niezawinionego działania bądź zaniechania nie zrealizować swojego Projektu.
 22. Operator, starając się ograniczyć ryzyko, o którym mowa w ust. 20 weryfikuje tożsamość każdego posiadacza Konta Użytkownika, a także monitoruje charakter oraz przedmiot każdej założonej Zbiórki, nie mniej jednak Operator nie jest w stanie wyeliminować tego ryzyka, gdyż nie ma wpływu i nie odpowiada za działania Twórców Projektów.
§ 10 Darowizna
 1. Wspierający wraz z przekazaniem Wsparcia danemu Twórcy Projektu może jednocześnie przekazać także Darowiznę na rzecz Operatora.
 2. Wspierający może przekazać Operatorowi Darowiznę poprzez:
  • 1) jednorazowe pobranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej lub przelewem kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Darowizny, ustalonej na podstawie ust. 3 lub
  • 2) comiesięczne (co 30 dni) pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Darowizny, ustalonej na podstawie ust. 3 (obciążenie karty płatniczej), z tym zastrzeżeniem, że rodzaj Wsparcia wybrany przez Wspierającego na podstawie § 9 ust. 7 ma automatyczne zastosowanie do rodzaju Darowizny.
 3. Przekazanie Darowizny następuje poprzez wybór właściwej ikony widocznej w Serwisie przy przekazywaniu Wsparcia danemu Twórcy Projektu, przedstawiającej kwotę w automatycznie sugerowanej wysokości, bądź też przedstawiającej formułę "Inna kwota", umożliwiającej Wspierającemu przekazanie na rzecz Operatora innej, dowolnej kwoty.
 4. Wspierający, który nie chce przekazać Darowizny na rzecz Operatora, na etapie o którym mowa w ust. 3 wybiera ikonę przedstawiającą formułę "Nie chcę wspierać portalu".
 5. Darowizna, o której mowa w ust. 1 ma charakter dobrowolny i pozwala Operatorowi nieustannie rozwijać Portal, za korzystanie z którego Operator nie pobiera żadnych opłat i prowizji.
 6. 6. Wspierający, poza wypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, nie może wycofać swojej Darowizny.
 7. Po wyborze rodzaju Wsparcia, kwoty Wsparcia oraz kwoty Darowizny, Wspierającemu zostaje wyświetlone podsumowanie, które należy potwierdzić klikając w ikonę "Wpłać na zbiórkę".
§ 11 Akcje specjalne
 1. Operator w ramach działalności Serwisu jest uprawniony do organizowania lub współorganizowania z innymi podmiotami Akcji Specjalnych tj. m.in. internetowych gier, zabaw i konkursów dotyczących tematyki okołoszkolnej.
 2. Akcje Specjalne mogą być organizowane za pośrednictwem Serwisu także przez inne podmioty, z którymi Operator nawiąże współpracę. Operator posiada pełną swobodę w zakresie wyboru podmiotu, z którym nawiąże współpracę, a także warunków tej współpracy.
 3. Akcja Specjalna zostanie oznaczona w Serwisie jako Akcja Specjalna oraz wyróżniona jej logiem.
 4. Akcje Specjalne regulowane są postanowieniami Regulaminów Specjalnych publikowanych w Serwisie.
 5. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 6. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, przed przystąpieniem do udziału w Akcji Specjalnej Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny.
 7. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.
§ 12 Newsletter
 1. Każdy Użytkownik, jeżeli wyrazi na to zgodę, otrzymuje od Operatora Newsletter.
 2. Newsletter wysyłany jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub za pomocą oddzielnego formularza, w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
§ 13 Odpowiedzialność
 1. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług, w tym w szczególności za udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do prezentowania Materiałów Użytkowników oraz zgłaszania Projektów, a także przekazywania środków pieniężnych w ramach Wsparcia pomiędzy Wspierającym a Twórcą Projektu.
 2. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności, wynikających z umów zawieranych pomiędzy Twórcą Projektu a Wspierającym (obsługa płatności).
 3. Stronami umowy, o której mowa w § 9 są wyłącznie Twórca Projektu i Wspierający. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie Wsparcia oraz zdolność do realizacji zaciągniętych zobowiązań lub prawidłowego wykorzystania otrzymanego Wsparcia. Operator oraz Operator Płatności nie nadzorują prawidłowego wykonania i terminowości zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Operator oraz Operator Płatności na podstawie świadczonych na rzecz Użytkownika Usług oraz Usług Płatniczych jedynie umożliwiają zawarcie umowy pomiędzy Twórcą Projektu i Wspierającym oraz jej realizację, udostępniając na podstawie zawartej Umowy funkcjonalność Serwisu oraz Usługi Płatnicze.
 5. Operator, Operator Płatności i Wspierający nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Twórcy Projektu z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Twórca Projektu zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanym za pośrednictwem Serwisu Wsparciem oraz świadczeniem Usług przez Operatora.
 7. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności wobec pozostałych Użytkowników i osób trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, Materiały Użytkownika oraz przesyłane przez Użytkownika wiadomości.
 8. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za treści Użytkowników mogące naruszać prawa innych Użytkowników lub osób trzecich wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
 9. Odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności ponosi Operator Płatności.
 10. Operator, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Operator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta Użytkownika, w szczególności możliwości przekazania Wsparcia.
 11. Operator udostępnia w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz osób trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.
§ 14 Blokada lub usunięcie Konta Użytkownika
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator może:
  • 1) wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  • 2) ograniczyć wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta Użytkownika,
  • 3) zablokować czasowo Konto Użytkownika,
  • 4) usunąć Konto Użytkownika z Serwisu.
 2. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Twórcę Projektu umowy zawartej ze Wspierającym, w szczególności Operator nie odpowiada za niezrealizowanie Projektu, który był przedmiotem finansowania w ramach Serwisu. Operator jednak, z własnej inicjatywy lub na pisemną prośbę Wspierającego może wysłać do Twórcy Projektu wezwanie do ustosunkowania się do podniesionych zarzutów w terminie 7 od dnia ich otrzymania. Operator, po otrzymaniu stanowiska Twórcy Projektu lub po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu, wedle własnego uznania:
  • 1) ograniczy wszystkie bądź wybrane funkcjonalności Konta Użytkownika,
  • 2) zablokuje czasowo Konto Użytkownika,
  • 3) usunie Konto Użytkownika z Serwisu,
 3. O fakcie ostrzeżenia, ograniczenia funkcjonalności, zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, Operator zawiadamia Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przy Rejestracji.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 15.
 5. Usunięcie Konta, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w trybie § 18 ust. 11 Regulaminu.
 6. Ograniczenie wszystkich bądź wybranych funkcjonalności Konta Użytkownika, zablokowanie czasowe Konta Użytkownika lub usunięcie Konta Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności z tytułu zawartej Umowy oraz umów zawartych z innymi Użytkownikami.
 7. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkownika z tytułu ograniczenia wszystkich bądź wybranych funkcjonalności Konta Użytkownika, zablokowania czasowego Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika jest wyłączona, a jeśli przepisy prawa uniemożliwiają wyłączenie takiej odpowiedzialności – odpowiedzialność ta jest ograniczona w najszerszy dopuszczalny prawem sposób.
§ 15 Reklamacje
 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Operatora.
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej:kontakt@sz.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • 1) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
  • 2) oznaczenie Użytkownika składającego reklamację,
  • 3) wskazanie reklamowanej Usługi;
  • 4) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 3 nie będzie rozpatrywana przez Operatora.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z realizacji umowy zawartej pomiędzy Twórcą Projektu a Wspierającym. Nieprawidłowości, o których mowa powyżej nie mogą być przedmiotem reklamacji, przy czym Wspierający może zgłosić Operatorowi ich wystąpienie w sposób przewidziany w § 14 ust. 2.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Operatora.
 8. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 9. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
 10. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.
§ 16 Ochrona danych osobowych
 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i w celu realizacji Usług Serwisu oraz zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.
 7. Podanie wymaganych przez Operatora Danych Osobowych jest konieczne do założenia Konta Użytkownika oraz świadczenia Usług.
§ 17 Zmiany Regulaminu
 1. Operator uprawniony jest do dokonania zmiany Regulaminu, z ważnej przyczyny.
 2. Za ważne przyczyny uznaje się:
  • 1) dostosowanie Usługi lub Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ;
  • 2) zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie Usług;
  • 3) poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług;
  • 4) poprawę bezpieczeństwa świadczonych Usług;
  • 5) rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski od organów administracji publicznej, w szczególności organów sprawujących nadzór nad Operatorem;
 3. Doręczenie nowego Regulaminu odbywać się będzie poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail podany przy Rejestracji, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Jeżeli Użytkownik przed wejściem zmian w życie nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia upływu terminu wskazanego w zawiadomieniu o zmianie, nie krótszego niż 7 dni od jej wysłania Użytkownikowi.
 5. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy i usunięcie konta Użytkownika z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.
 6. Do dnia rozwiązania Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu
§ 18 Rozwiązanie Umowy
 1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Operator może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na pisemną prośbę Użytkownika Operator, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Użytkownika.
 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu, wraz z wszelkimi informacjami oraz Materiałami Użytkownika umieszczonymi na Koncie. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
 5. Usunięcie Konta nie uniemożliwia zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 15 Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej: kontakt@sz.pl. W treści oświadczenia o wypowiedzeniu należy wskazać dane identyfikujące Użytkownika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. 3 okres wypowiedzenia.
 7. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Żądanie należy przesłać Operatorowi na adres poczty elektronicznej: kontakt@sz.pl. Ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 8. Operator, na żądanie Użytkownika, ma obowiązek usunąć Konto. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu na zasadach określonych w ust. 3.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Użytkownikiem w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie w okresie minimum 6 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta, z przyczyn, o których mowa powyżej, Operator przesyła Użytkownikowi na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia.
 10. Operator cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, jeżeli Użytkownik w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto.
 11. Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik, mimo uprzedniego ostrzeżenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 nadal korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 12. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 13. Operator zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.
 14. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu, z mocy prawa ulegają wszystkie Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami a Operatorem oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu.
§ 19 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@sz.pl.
 3. Prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
 6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.